Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   
 
Доставка на хигиенни консумативи.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-007
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хигиенни консумативи по две обособени позиции за срок от 24 месеца.
Получен 28.03.2019 28.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.04.2019
Статус Отворен
 
Доставка на медицински консумативи.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-006
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на медицински консумативи и превързочни материали по пет обособени позиции в зависимост от предназначението им за срок от 12 месеца.
Получен 26.03.2019 26.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 10.04.2019
Статус Отворен
 
Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, собственост на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по две обособени позиции за срок от 36 месеца.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0005
Процедура пряко договаряне
Описание Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, собственост на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, с адрес: гр.София, ул. „Здраве“ № 2, клиентски номер 1002053733, с прогнозна стойност в размер на 260 000 лева без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Обособена позиция № 2 - Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградата на почивната база на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, с адрес обл.Бургас, парк Росенец, клиентски номер 218475, с прогнозна стойност 3500 лева без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Възложителят не се ангажира да изразходва прогнозните стойности в срока на договорите. Фактическото изпълнение на договорите се определя на база реализираните разходи за реалното потребление на питейна вода.
Получен 19.03.2019 19.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 02.04.2019
Статус Отворен
 
Приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за 24 месеца.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0008
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за периодично повтарящи се услуги за приемане, транспортиране, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци, генерирани от дейността на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по четири обособени позиции, определени в зависимост от кодовете на опасните болнични отпадъци и изискванията за обезвреждането им. Общото прогнозно количество на опасните болнични отпадъци за срока на изпълнение на поръчката е 240 700 кг. Количествата, посочени в техническата спецификация по всяка обособена позиция са ориентировъчни и са изчислени на базата на средномесечния разход през предходните 12 месеца.
Получен 14.03.2019 14.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 08.05.2019
Статус Отворен
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0004
Процедура открита процедура
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по 10 обособени позиции за 12 (дванадесет) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 26.02.2019 26.02.2019
Краен срок за получаване на оферти 14.03.2019
Статус Затворен
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-002
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД по две обособени позиции, всяка от която включва отделни обекти/сгради, собственост на Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
Получен 23.01.2019 23.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 07.02.2019
Статус Затворен
 
Обявления за предварителна информация за 2019 г.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-000
Процедура открита процедура
Описание Обявления за предварителна информация за 2019 г.
Получен 15.01.2019 15.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.01.2020
Статус Архив
 
Доставка на система за роботизирана хирургия по 2 обособени позиции
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0001
Процедура открита процедура
Описание Доставка на система за роботизирана хирургия по две обособени позиции, с минимални технически и функционални характеристики, съгласно приложените технически спецификации, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура, обучение за работа с доставената апаратура на 4 екипа медицински специалисти и гаранционно поддържане/обслужване за срок не по-малко от 36 месеца. Медицинската апаратура ще се използва за оперативни интервенции в областта на акушерство и гинекология, хирургия и урология от екипи на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД и УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, както и за практическо обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински факултет на Медицински университет - София в Катедра „Акушерство и гинекология“, Катедра „Хирургия“ и Катедра „Урология“.
Получен 14.01.2019 14.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 20.02.2019
Статус Затворен
 
Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0016
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор, оригинални или напълно съвместими с апарат „RAPIDPoint 500“, по видове и количества, подробно описани в документацията за участие, за срок до 06.11.2019 г.
Получен 29.10.2018 29.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 03.12.2018
Статус Възложен
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0014
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД по две обособени позиции, всяка от която включва отделни обекти/сгради, собственост на Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Получен 12.10.2018 12.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 05.11.2018
Статус Прекратен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6