Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5   
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-002
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД по две обособени позиции, всяка от която включва отделни обекти/сгради, собственост на Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца
Получен 23.01.2019 23.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 07.02.2019
Статус Отворен
 
Обявления за предварителна информация за 2019 г.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-000
Процедура открита процедура
Описание Обявления за предварителна информация за 2019 г.
Получен 15.01.2019 15.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.01.2020
Статус Отворен
 
Доставка на система за роботизирана хирургия по 2 обособени позиции
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0001
Процедура открита процедура
Описание Доставка на система за роботизирана хирургия по две обособени позиции, с минимални технически и функционални характеристики, съгласно приложените технически спецификации, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура, обучение за работа с доставената апаратура на 4 екипа медицински специалисти и гаранционно поддържане/обслужване за срок не по-малко от 36 месеца. Медицинската апаратура ще се използва за оперативни интервенции в областта на акушерство и гинекология, хирургия и урология от екипи на „СБАЛАГ Майчин дом“ ЕАД и УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, както и за практическо обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински факултет на Медицински университет - София в Катедра „Акушерство и гинекология“, Катедра „Хирургия“ и Катедра „Урология“.
Получен 14.01.2019 14.01.2019
Краен срок за получаване на оферти 20.02.2019
Статус Отворен
 
Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0016
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор, оригинални или напълно съвместими с апарат „RAPIDPoint 500“, по видове и количества, подробно описани в документацията за участие, за срок до 06.11.2019 г.
Получен 29.10.2018 29.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 03.12.2018
Статус Отворен
 
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0014
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „СБАЛАГ-Майчин дом" ЕАД по две обособени позиции, всяка от която включва отделни обекти/сгради, собственост на Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Получен 12.10.2018 12.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 05.11.2018
Статус Отворен
 
Изпиране, дезинфекция, сушене и гладене на болнично бельо и работно облекло
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0015
Процедура открита процедура
Описание Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; сушене и гладене на изпрано болнично бельо и работно облекло на служителите в болницата; сортиране и опаковане в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, етикетиране на пликовете, транспорт на изпълнителя от и до мястото на изпълнение за предаване и приемане на прането по две обособени позиции, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.
Получен 12.10.2018 12.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 06.11.2018
Статус Отворен
 
Доставка на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за срок от 24 месеца.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0013
Процедура открита процедура
Описание Периодични ежемесечни доставки на медицински газове и предоставяне на оборудване за тяхното съхранение и консумация за срок от 24 месеца по четири обособени позиции, подробно описани в обявлението и в техническите спецификации към документацията за участие.
Получен 04.10.2018 04.10.2018
Краен срок за получаване на оферти 22.10.2018
Статус Отворен
 
Доставка на хирургичен шевен материал.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0012
Процедура открита процедура
Описание Доставка на хирургичен шевен материал.
Получен 23.07.2018 23.07.2018
Краен срок за получаване на оферти 08.08.2018
Статус Затворен
 
Доставка на готова храна за пациенти.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0010
Процедура открита процедура
Описание Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене на пациентите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД за период от 24 месеца.
Получен 17.06.2018 17.06.2018
Краен срок за получаване на оферти 03.07.2018
Статус Възложен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2018-0008
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти по две обособени позиции за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в две обособени позиции, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция. Количествата, посочени в техническите спецификации са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
Получен 08.05.2018 08.05.2018
Краен срок за получаване на оферти 23.05.2018
Статус Възложен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5