Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   
 
Доставка на медицински консумативи
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0019
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставка на медицински консумативи, по три обособени позиции, в зависимост от предназначението им, подробно описани в техническите спецификации за срок до 22.07.2020 г. Обособена позиция № 1 - Общи медицински консумативи, съгласно техническа спецификация, която включва включва 5 вида, с прогнозна стойност 25500 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 - Специфични медицински консумативи, съгласно техническа спецификация, която включва 6 вида китове, реактиви и консумативи, с прогнозна стойност лева 12500 без ДДС. Обособена позиция № 3 - Медицинска хартия и електроди, съгласно техническа спецификация, която включва 1 вид консуматив, с прогнозна стойност 500 лева без ДДС.
Получен 21.10.2019 21.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 04.11.2019
Статус Отворен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0019
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти за срок до 02.08.2020 г. по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 “Лекарствени продукти, включени в позитивен лекарствен списък Приложение № 2, подлежащи на доставка чрез Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ), съгласно техническа спецификация, която включва 23 вида лекарствени продукти с прогнозна стойност 28000 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 “Лекарствени продукти, извън подлежащите на доставка чрез ЦОПСЗ”, съгласно техническа спецификация, която включва 12 вида лекарствени продукти с прогнозна стойност 14000 лева без ДДС. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция.
Получен 14.10.2019 14.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 28.10.2019
Статус Отворен
 
Доставка на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0017
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 12 месеца.
Получен 27.08.2019 27.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 01.10.2019
Статус Отворен
 
Доставка на хирургичен шевен материал
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0015
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хирургичен шевен материал по две обособени позиции, разпределени в групи/ номенклатури, в зависимост от предназначението им, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 14.08.2019 14.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 29.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0014
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 13.08.2019 13.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 28.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0013
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция по 2 обособени позиции в зависимост от предназначението им и наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 30.07.2019 30.07.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0012
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика по 4 обособени позиции в зависимост от предназначението им и наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 14.06.2019 14.06.2019
Краен срок за получаване на оферти 27.06.2019
Статус Отворен
 
Доставка на тест-серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0011
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на тест-серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 10.06.2019 10.06.2019
Краен срок за получаване на оферти 25.06.2019
Статус Отворен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-010
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти по две обособени позиции за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в две обособени позиции, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция.
Получен 14.05.2019 14.05.2019
Краен срок за получаване на оферти 30.05.2019
Статус Отворен
 
Доставка на хигиенни консумативи.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-007
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хигиенни консумативи по две обособени позиции за срок от 24 месеца.
Получен 28.03.2019 28.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.04.2019
Статус Отворен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7