Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   
 
Доставка на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0009
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 11.06.2020 04:20
Краен срок за получаване на оферти 13.08.2020
Статус Отворен
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0008
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по осем обособени позиции за срок до 01.06.2021 г. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 09.06.2020 06:27
Краен срок за получаване на оферти 01.07.2020
Статус Отворен
 
Доставка на готова храна за пациенти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0007
Процедура открита процедура
Описание Приготвяне и ежедневни доставки на готова храна по диети за болнично хранене на пациентите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД за период от 24 месеца.
Получен 01.04.2020 12:01
Краен срок за получаване на оферти 08.05.2020
Статус Отворен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0006
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти по две обособени позиции за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в две обособени позиции, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция.
Получен 23.03.2020 06:54
Краен срок за получаване на оферти 24.04.2020
Статус Отворен
 
Доставка на медицински консумативи
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0005
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на медицински консумативи и превързочни материали по пет обособени позиции в зависимост от предназначението им за срок от 12 месеца.
Получен 12.03.2020 07:02
Краен срок за получаване на оферти 01.04.2020
Статус Затворен
 
Доставка на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0004
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставки на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория по две обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок до 15.02.2022 г.
Получен 05.03.2020 06:52
Краен срок за получаване на оферти 17.03.2020
Статус Затворен
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0002
Процедура открита процедура
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по 10 обособени позиции за 12 (дванадесет) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 31.01.2020
Краен срок за получаване на оферти 04.03.2020
Статус Затворен
 
Доставка на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0024
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория по три обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 29.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.11.2019
Статус Възложен
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0025
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по 9 обособени позиции за срок до 20.05.2020 г. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 29.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 14.11.2019
Статус Възложен
 
„Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години “.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0023
Процедура процедура на договаряне без обявление /отм.
Описание Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД в гр.София, ул. Здраве № 2, абонатен номер: 0002241, за срок от три години, считано от 28.1.2020 г. Прогнозно количество на доставяната топлинна енергия 9000 МВтч. Прогнозната стойност на поръчката е 1 150 000 лв. без ДДС.
Получен 28.10.2019
Краен срок за получаване на оферти
Статус Възложен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8