Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2020-0002
Процедура открита процедура
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по 10 обособени позиции за 12 (дванадесет) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 31.01.2020 31.01.2020
Краен срок за получаване на оферти 04.03.2020
Статус Отворен
 
Доставка на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0024
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на китове, среди, диагностикуми и консумативи за микробиологична лаборатория по три обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 29.10.2019 29.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.11.2019
Статус Отворен
 
Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0025
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, включително профилактика и ремонт на медицинската апаратура по 9 обособени позиции за срок до 20.05.2020 г. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд.
Получен 29.10.2019 29.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 14.11.2019
Статус Отворен
 
„Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД за срок от три години “.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0023
Процедура процедура на договаряне без обявление /отм.
Описание Доставка на топлинна енергия за сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД в гр.София, ул. Здраве № 2, абонатен номер: 0002241, за срок от три години, считано от 28.1.2020 г. Прогнозно количество на доставяната топлинна енергия 9000 МВтч. Прогнозната стойност на поръчката е 1 150 000 лв. без ДДС.
Получен 28.10.2019 28.10.2019
Краен срок за получаване на оферти
Статус Отворен
 
Доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0022
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция за срок до 03.10.2021 г., по две обособени позиции, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в техническите спецификации. Обособена позиция № 1 “ Среди и китове за асистирана репродукция“, съгласно техническа спецификация, която включва включва 14 вида среди и китове, разпределени в две групи, с прогнозна стойност 33000 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 “Консумативи за асистирана репродукция”, съгласно техническа спецификация, която включва 22 вида консумативи, разпределени в три групи, с прогнозна стойност 15000 лева без ДДС. Обособената позиция съдържа група с изискване за комплексна доставка.
Получен 25.10.2019 25.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 11.11.2019
Статус Отворен
 
Доставка на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0021
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставка на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика за срок до 04.09.2021 г., по три обособени позиции, в зависимост от предназначението им, подробно описани в техническите спецификации.
Получен 23.10.2019 23.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 06.11.2019
Статус Отворен
 
Доставка на медицински консумативи
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0020
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставка на медицински консумативи, по три обособени позиции, в зависимост от предназначението им, подробно описани в техническите спецификации за срок до 22.07.2020 г. Обособена позиция № 1 - Общи медицински консумативи, съгласно техническа спецификация, която включва включва 5 вида, с прогнозна стойност 25500 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 - Специфични медицински консумативи, съгласно техническа спецификация, която включва 6 вида китове, реактиви и консумативи, с прогнозна стойност лева 12500 без ДДС. Обособена позиция № 3 - Медицинска хартия и електроди, съгласно техническа спецификация, която включва 1 вид консуматив, с прогнозна стойност 500 лева без ДДС.
Получен 21.10.2019 21.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 04.11.2019
Статус Отворен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0019
Процедура договаряне без предварително обявление
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти за срок до 02.08.2020 г. по две обособени позиции. Обособена позиция № 1 “Лекарствени продукти, включени в позитивен лекарствен списък Приложение № 2, подлежащи на доставка чрез Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ), съгласно техническа спецификация, която включва 23 вида лекарствени продукти с прогнозна стойност 28000 лева без ДДС. Обособена позиция № 2 “Лекарствени продукти, извън подлежащите на доставка чрез ЦОПСЗ”, съгласно техническа спецификация, която включва 12 вида лекарствени продукти с прогнозна стойност 14000 лева без ДДС. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция.
Получен 14.10.2019 14.10.2019
Краен срок за получаване на оферти 28.10.2019
Статус Отворен
 
Доставка на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0017
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 12 месеца.
Получен 27.08.2019 27.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 01.10.2019
Статус Затворен
 
Доставка на хирургичен шевен материал
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0015
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хирургичен шевен материал по две обособени позиции, разпределени в групи/ номенклатури, в зависимост от предназначението им, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 14.08.2019 14.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 29.08.2019
Статус Затворен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7