Списък на Обществени поръчки
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   
 
Доставка на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0017
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на специфични инструменти и консумативи за роботизирана гинекологична хирургия по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 12 месеца.
Получен 27.08.2019 27.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 01.10.2019
Статус Отворен
 
Доставка на хирургичен шевен материал
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0015
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хирургичен шевен материал по две обособени позиции, разпределени в групи/ номенклатури, в зависимост от предназначението им, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 14.08.2019 14.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 29.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0014
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца.
Получен 13.08.2019 13.08.2019
Краен срок за получаване на оферти 28.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0013
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на среди, китове и консумативи за асистирана репродукция по 2 обособени позиции в зависимост от предназначението им и наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 30.07.2019 30.07.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.08.2019
Статус Отворен
 
Доставка на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0012
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на китове, реактиви и консумативи за лаборатория по клинична генетика по 4 обособени позиции в зависимост от предназначението им и наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 14.06.2019 14.06.2019
Краен срок за получаване на оферти 27.06.2019
Статус Отворен
 
Доставка на тест-серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0011
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на тест-серуми и реагенти за лаборатория по трансфузионна хематология по 2 обособени позиции в зависимост от наличната апаратура за срок от 24 месеца.
Получен 10.06.2019 10.06.2019
Краен срок за получаване на оферти 25.06.2019
Статус Отворен
 
Доставка на лекарствени продукти
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-010
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на лекарствени продукти по две обособени позиции за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в две обособени позиции, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция.
Получен 14.05.2019 14.05.2019
Краен срок за получаване на оферти 30.05.2019
Статус Отворен
 
Доставка на хигиенни консумативи.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-007
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на хигиенни консумативи по две обособени позиции за срок от 24 месеца.
Получен 28.03.2019 28.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 15.04.2019
Статус Отворен
 
Доставка на медицински консумативи.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-006
Процедура открита процедура
Описание Периодични доставки на медицински консумативи и превързочни материали по пет обособени позиции в зависимост от предназначението им за срок от 12 месеца.
Получен 26.03.2019 26.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 10.04.2019
Статус Отворен
 
Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, собственост на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по две обособени позиции за срок от 36 месеца.
Възложител СБАЛАГ - Майчин дом ЕАД - София
Преписка 00521-2019-0005
Процедура пряко договаряне
Описание Предоставяне на услуги за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на имоти, собственост на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградата на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, с адрес: гр.София, ул. „Здраве“ № 2, клиентски номер 1002053733, с прогнозна стойност в размер на 260 000 лева без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Обособена позиция № 2 - Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от сградата на почивната база на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД, с адрес обл.Бургас, парк Росенец, клиентски номер 218475, с прогнозна стойност 3500 лева без ДДС за срок от 36 месеца от подписване на договора. Възложителят не се ангажира да изразходва прогнозните стойности в срока на договорите. Фактическото изпълнение на договорите се определя на база реализираните разходи за реалното потребление на питейна вода.
Получен 19.03.2019 19.03.2019
Краен срок за получаване на оферти 02.04.2019
Статус Отворен
 
     
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7