ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Открита с Решение №РД-10-19/11.11.2016г

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в болницата, осигуряваща пропускателния режим в сградата на „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД за срок от две години” и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме за следното:

 -         Присъдените оценки на допуснатите участници в процедурата, по показателите за „Качество на предлаганата услуга“ и „Отговорност на изпълнителя“ са посочени в таблицата както следва:

Наименование на участника

Оценката по показателя „Качество на предлаганата услуга”

Оценка на показателя „Отговорност на изпълнителя”

ВИКИНГ – НИКОЛОВ ЕООД

22,50

8,38

ПС ГАРД ЕООД

17,50

10,00

ГРУП 7 ЕООД

22,50

8,38

ЕЛИТКОМ 95 ЕАД

22,50

8,38

ВАДИМ ООД

22,50

8,38

МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

40,00

8,38

 -         Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще се проведе на 20.02.2017г, от 9,30 часа в сградата на „СБАЛАГ-Майчин дом“ ЕАД, гр.София, ул.Здраве №2, първи етаж, зала по „Здравни грижи“. На обявяването на резултатите и отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.