Уважаеми Дами и Господа

Настоящият сайт е разработен в съответствие с изискванията на РАЗДЕЛ ІІІ „Профил на купувача“ от Закона за обществените поръчки. Публикуваната в него информация касае провежданите от „СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД обществени поръчки и включва целият процес: от откриването на процедурите до окончателното изпълнение на сключените договори. Достъпът до сайта и публикуваната в него информация е напълно свободен, безплатен и неограничен.

„СБАЛАГ – Майчин дом“ ЕАД е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, ал.3 от Закона за обществените поръчки и е регистриран в Агенцията по обществени поръчки /АОП/ под №00521. Всички провеждани от лечебното заведение обществени поръчки и публични покани по ЗОП се обявяват в регистъра / портала на АОП и в настоящият сайт – профил на купувача, при спазване на принципите за:
- Публичност и прозрачност;
- Свободна и лоялна конкуренция;
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.